Φάσεις του διαγωνισμού

1η Φάση - ΞΕΝΟΦΩΝ

Η πρώτη (1η) φάση με το όνομα «ΞΕΝΟΦΩΝ» θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εγκύκλιο του διαγωνισμού και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Νυκτερινό Λύκειο).
Οι μαθητές μπαίνοντας στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (δηλ. της διοργανώτριας αρχής), www.econ.uth.gr, θα βρουν εύκολα το σχετικό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών. Εκεί θα δημοσιεύεται η (παρούσα) Προκήρυξη του Διαγωνισμού και θα τονίζονται όλες οι λεπτομέρειες των φάσεων. Επιπλέον, θα βρουν τον σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα των θεμάτων του Διαγωνισμού. Τα Θέματα θα αποτελούνται (κυρίως) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σωστού-Λάθους, Αντιστοίχισης, Συμπλήρωσης λέξεων και άλλα παρόμοια.
Οι μαθητές θα απαντήσουν στα θέματα του διαγωνισμού και μετά την απάντηση της τελευταίας ερώτησης, θα πρέπει να συμπληρώσουν μια καρτέλα που ζητά τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο μαθητή, και (β) email μαθητή. Αν τυχόν ζητηθεί και το (γ) email teacher (δηλ. του Εξεταστή της Επιτροπής του Διαγωνισμού), τότε συμπληρώνουν το εξής: zachilas@uth.gr.
Στη συνέχεια πατούν το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Το πάτημα του πλήκτρου θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και την αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μία φορά και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις ή επανυποβολές. Το σύστημα όμως διαθέτει ειδικά κουμπάκια (<) «ΠΙΣΩ» και (>) «ΜΠΡΟΣΤΑ» και θα τους επιτρέψει ΠΡΙΝ πατήσουν την ΥΠΟΒΟΛΗ να ελέγξουν (αν το επιθυμούν) όλες τις απαντήσεις τους και να κάνουν όσες διορθώσεις επιθυμούν. Μετά τον έλεγχο όμως θα πρέπει να πατήσουν ΥΠΟΒΟΛΗ. Με το τέλος της εξέτασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα τους εμφανίσει τις ορθές απαντήσεις και τον συνολικό τους βαθμό.
Με βάση τον βαθμό αυτό και την συνολική τους απόδοση (από την ποιότητα και ποσότητα των ερωτήσεων), θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι στην 2η Φάση του Διαγωνισμού.
Αν η απόφαση είναι θετική, τότε στην ίδια ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, θα υπάρχει ειδική φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην οποία θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, όνομα σχολείου και πόλη).
ΠΡΟΣΟΧΗ
(1) Έγκυρη συμμετοχή στην 1η φάση θα θεωρηθεί αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία της εξέτασης και πατηθεί το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εγκύκλιο του διαγωνισμού.
(2) Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στο τέλος του τεστ να προσέξουν να είναι τα ίδια που θα δηλώσουν στην φόρμα συμμετοχής για τη 2η φάση.
(3) Για λόγους ασφαλείας και καλύτερης λειτουργικότητας, οι εγγραφές – δηλώσεις συμμετοχής θα είναι εφικτές μέχρι στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εγκύκλιο του διαγωνισμού. Το σύστημα τότε κλειδώνει τις εγγραφές, για να μπορέσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού να ορίσει και να οργανώσει τα Εξεταστικά Κέντρα για την 2η φάση.

Τονίζεται ότι η φάση αυτή είναι προαιρετική και η μη συμμετοχή κάποιου μαθητή ή μαθήτριας δεν αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού του/της από την επόμενη φάση. Η 1η αυτή φάση λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως φάση προετοιμασίας για τις επόμενες (και δυσκολότερες) φάσεις.

2η Φάση - ΠΛΑΤΩΝ
3η Φάση - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ